C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Работно време

 • ПРИЕМЕН ДЕН ЗА ГРАЖДАНИ:
 • ВТОРНИК ОТ 10.00 ч. до 12.00 ч.

Мария Дучева

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 6

+359 (558) 2 20 15

rs_aitos@abv.bg

МАГИСТРАТИ

Ивайло Кънев

Районен съдия

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 9

rs_aitos@abv.bg

Мария Джанкова

Районен съдия

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 12

rs_aitos@abv.bg

Таня Спасова

Районен съдия

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 13

rs_aitos@abv.bg

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Работно време

 • СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА И СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА КЪМ РАЙОНЕН СЪД АЙТОС СЕ НАМИРАТ НА НОВ АДРЕС: ГР. АЙТОС, УЛ. СВОБОДА № 3

Пламена Димова

Съдия по вписванията

8500, гр. Айтос, ул. Свобода № 3

СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Работно време

 • Работно време: от 8.30 ч. - до 17.00 ч. без прекъсване
 • Стая № 5

Образува и съхранява изпълнителните дела.

Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.

Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството на съдебно-изпълнителната служба.

Адрияна Тодорова

Съдебен секретар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 5

+359 (558) 2 55 91

dsirs_aitos@abv.bg

Даниела Петрова

Държавен съдебен изпълнител

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 10

Дарина Георгиева

Съдебен деловодител

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 5

+359 (558) 2 55 91

dsirs_aitos@abv.bg

Таня Савова

Държавен съдебен изпълнител

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 5А

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Работно време

 • Работно време: от 8.30 ч. до 17 ч. без прекъсване
 • Стая № 3

1. планира, организира и ръководи съдебните служители;

2. отговаря за управлението на административната дейност в съда;

3. осигурява организационна връзка между административния ръководител и съдиите с администрацията на съда;

4. организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;

5. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;

6. създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;

7. организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите в случаите, предвидени в този правилник;

8. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;

9. следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време;

10. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител;

11. участва в комисията по атестиране и предлага промяна в ранговете и трудовото им възнаграждение;

12. предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания;

13. ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение на административния ръководител на съда;

14. ръководи и контролира снабдяването и оборудването на съда;

15. организира контрола по събирането на таксите от администрацията на съда;

16. планира и контролира дейността по изграждането, поддържането и ремонта на съдебната сграда и другите сгради, стопанисвани от съда;

17. изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител на съда.

 

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ СЕКРЕТАР ВОДИ И РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД АЙТОС

В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане, пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове, както и всички молби до съдебно изпълнителни дела и др.

Христина Стоилова

Административен секретар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 3

+359 (558) 2 23 90

rs_aitos@abv.bg

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

Съдебният секретар:

1. съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание;

2. изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла;

3. подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията;

4. изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания;

и други дейности, възложени му от административния ръководител на съда или от административния секретар.

Десислава Тодорова

Съдебен секретар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 1

+359 (558) 2 55 92

rs_aitos@abv.bg

Силвия Лакова

Съдебен секретар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 1

+359 (558) 2 55 92

rs_aitos@abv.bg

Яна Петкова

Съдебен секретар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 1

+359 (558) 2 55 92

rs_aitos@abv.bg

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
 • Стая № 8

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване. Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва в определеното за това място между двете деловодства в присъствието на съдебен деловодител. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Съгласно Заповед № 199/10.06.2019 г. на Адм. ръководител - Председател на РС Айтос е утвърден следният ред за получаване на справки с отдалечен достъп, както следва:

 1. Справки по телефона относно движението на делата включват:

- къде се намира делото - в деловодството, в архива, на доклад при съдия и т.н.

- дата и час на насрочване на заседанието

- постъпили експертизи

- наличие или липса на обявен съдебен акт, с който приключва делото и датата на постановяването му

-наличие на жалби или протест - дата на подаването

 1. Справките НЕ включват:

- предоставяне на лични данни

- прочитане на книжата по делото

- изходът на делото 

Елена Иванова

Съдебен деловодител

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 8

+359 (558) 2 20 50

rs_aitos@abv.bg

Валентина Дарачева

Съдебен деловодител

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 8

+359 (558) 2 20 50

rs_aitos@abv.bg

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
 • Стая № 8

Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела. При поискване се дава информация за движението на делата – дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт. На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях. Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба. В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Запознаването с делата се извършва в определеното за това място между двете деловодства в присъствието на съдебен деловодител. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

Съгласно Заповед № 199/10.06.2019 г. на Адм. ръководител - Председател на РС Айтос е утвърден следният ред за получаване на справки с отдалечен достъп, както следва:

 1. Справки по телефона относно движението на делата включват:

- къде се намира делото - в деловодството, в архива, на доклад при съдия и т.н.

- дата и час на насрочване на заседанието

- постъпили експертизи

- наличие или липса на обявен съдебен акт, с който приключва делото и датата на постановяването му

-наличие на жалби или протест - дата на подаването

 1. Справките НЕ включват:

- предоставяне на лични данни

- прочитане на книжата по делото

- изходът на делото 

Марияна Рашева

Съдебен деловодител

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 8

+359 (558) 2 20 50

rs_aitos@abv.bg

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Анализира финансовото състояние на съда. Отговаря за извършените разходи. Осъществява осчетоводяването на всички приходи и разходи извършени в процеса на дейността на съда. Класифицира и съхранява всички документи свързани с това. Извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда. Извършва плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите и служителите, вещите лица, съдебните заседатели и свидетелите.

Ани Калайджиева

Главен счетоводител

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 3

+359 (558) 2 23 90

rs_aitos@abv.bg

АРХИВ

Работно време

 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване
 • Съдебен архивар - в стая № 5

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районен съд АЙТОС.

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън архива.

-

Съдебен архивар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А

+359 (558) 2 20 50

rs_aitos@abv.bg

БЮРО СЪДИМОСТ

Работно време

 • Работно време: от 8.30 ч. - до 17.00 ч. без прекъсване
 • Стая № 1 - гише
 • телефон: 0558/2 55 92

Бюро съдимост при РАЙОНЕН СЪД АЙТОС издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;

 

Необходими документи за издаване на свидетелство за съдимост:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ

2. Лична карта

3. Квитанция за платена държавна такса от 5.00 левa (ако сумата е внесена в банков офис) 

Осигурена е възможност държавната такса за СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ да бъде внесена чрез ПОС-терминално устройство, инсталирано в Бюро съдимост в Районен съд Айтос. При плащане по този начин не се дължи преводна такса.

От 15 февруари 2013 година, с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост, се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост, което  е достъпно на сайта на Министерство на правосъдието, за което е необходим електронен подпис.

Яна Петкова

Съдебен секретар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 1

+359 (558) 2 55 92

rs_aitos@abv.bg

Силвия Лакова

Съдебен секретар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 1

+359 (558) 2 55 92

rs_aitos@abv.bg

Десислава Тодорова

Съдебен секретар

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 1

+359 (558) 2 55 92

rs_aitos@abv.bg

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Работно време

 • Работно време: от 08,30 ч . - 17,00 ч.

1. подпомага административния ръководител на съда и административния секретар за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда;

2. отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника;

3. осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства;

4. прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им;

5. провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти;

6. организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда в интернет;

7. подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация;

8. оказва помощ при отстраняване на констатирани грешки при отразяване на съдебната информация в електронното досие, електронните деловодни книги и регистри;

9. изготвя всички статистически форми на електронен и хартиен носител по образец, утвърден от ВСС, в сроковете по ЗСВ

10. изготвя и друга статистическа информация.

Мая Трухчева

Системен администратор

8500, гр. Айтос, ул. Цар Освободител № 3А, стая № 1

+359 (558) 2 20 56

rs_aitos@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация